Cyrano_10

Cyrano, Aalborg Teater, Yuri Butusov
Cyrano_9
Cyrano_11